మన ఊరు మన బడి.మన ఊరి పిల్లలందరిని మన బడులలోనే చేర్చుదాం.వారి బంగారు భవితకు బాటలు వేద్దాం. . WELCOME TO 2017-18 ACADEMIC YEAR.మీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి.APPTA GEN SECRETARY.

..

Saturday, 10 December 2016

MUNICIPAL TEACHERS SERVICE RULES GO 318, 320 TO 324

318 ,320 ,321 ,322,323,324